Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 2013/95 E., 2014/176 K. sayılı iptal kararı ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi'nin 12. ve 13. fıkraları ve Geçici 7. maddesi iptal edilmiş ve iptal kararı 13 Mart 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Karar uyarınca; Geçici 6. Maddenin 12. ve 13. Fıkrasına ilişkin iptal kararı resmi gazetede yayınlandığı gün ve Geçici 7. Maddenin iptal kararı resmi gazetede yayınlandığından 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Geçici 6. Madde’nin 12. ve 13. fıkralarının iptali ile 9.10.1956 ve 4.11.1983 tarihleri arası kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davalarında harç ve vekalet ücretinin maktu olacağı ve 4.11.1983 sonrası el atamalar ile imar uygulamalarından doğan bedel -şuyulandırma bedeline itiraz, bedel artırım- davalarında harç ve vekalet ücretinin nisbi olacağı hükme bağlanmıştır.

İptal kararı ile imar uygulamalarından doğan bedele itiraz davalarında, idarenin mülkiyet hakkına yaptığı müdahale nedeniyle oluşan zararın tazmininin gerektiği ve bu zararın ancak taşınmazın gerçek bedelinin ödenmesi ile karşılanacağı hükme bağlanmıştır.

Makaleyi PDF Olarak Aç