Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Maden Hukukunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İznine veya Onayına Tabi İşlemlerin Değerlendirilmesi

5 Haziran 2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5177 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 15 Haziran 1985 tarihli ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3213 sayılı Maden Kanunu’nda değişiklikler yapılmış olup bu değişikliklerle paralel olarak madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi için alınması gereken izinlerle ilgili usul ve esaslar 21 Haziran 2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mayıs 2005 tarihli Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

 

Maden Bölgeleri; İlan Edilmesi, Ruhsatların Birleştirilmesi ve İptali

Bu çalışmada; 3213 sayılı Maden Kanunu (Kanun) md. 29’a dayanılarak hazırlanan ve sektörde birçok soru işaretine neden olan 23.05.2018 tarih ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) ele alınmıştır.

 

Maden Hukukunda Özellikli İşyeri Uygulamaları: 6552 Sayılı Kanun İle Maden İşçilerine Sağlanan Haklar

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Kanunda maden işçilerine önemli haklar sağlanmış, var olan hak ve yükümlülükler yeniden düzenlenmiştir. Bu makalede maden işyerlerinde özellikli işyeri uygulamaları ile 6552 Sayılı Kanun ile işçilere sağlanan haklar başlıklar halinde ele alınacaktır.

 

Maden Ruhsatlarının Anonim Şirketlere Sermaye Payı Olarak Konulması

Anonim şirketler (“AŞ”) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) yer alan diğer şirketlere göre kişi unsurundan ziyade sermaye unsuru ön planda olduğundan sermaye şirketi olarak değerlendirilmektedir. Kanun koyucu AŞ’lerde sermaye unsurunu ön plana çıkarırken bu kapsamda sermayenin taahhüt edilmesi, korunması yönünde özel hükümler sevk etmiştir. Bu çalışmada AŞ’lerde maden ruhsatlarının sermaye olarak konulmasına ilişkin süreç ana hatları ile incelenecektir.

 

Rödövans Sözleşmelerinin Dövizle İşlem Yasağı Karşısındaki Durumu

Bu çalışmada; Rödövans Sözleşmelerinin Türk Hukukundaki tanımı ve niteliği ile 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarih ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve bu karara ilişkin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2018-32/51 No’lu Tebliğ karşısındaki uygulama alanı ele alınmıştır.

Makaleyi PDF Olarak Aç