Kesici Göktaş Egemen

Makaleyi PDF Olarak Aç

Kural olarak, limited şirketlerde, genel kurulun toplantıya çağrılma şeklinin şirket sözleşmesinde düzenlenmesi ve bununla birlikte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılacak bir ilanla şirket sözleşmesinde belirtilen şekilde toplantıya çağrılması gerekmektedir. Ayrıca genel kurulun, toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrılması gerekmektedir. Bu sürenin, şirket sözleşmesinde yer verilecek özel bir düzenleme ile uzatılması veya on güne kadar kısaltılması mümkündür.

genel kurul toplantısının günü, toplantı gündemi ve ilanın yayınlanacağı gazete, ortaklara iadeli taahhütlü mektup ile bildirilmelidir. İadeli taahhütlü mektubun ortağın pay defterinde yer alan ve ortak tarafından bildirilen adrese gönderilmesi gerekmektedir. Uyuşmazlık çıkması halinde, ortakların iadeli taahhütlü mektup ile genel kurul toplantısına davet edildiğinin ispatlanması gerekmektedir1. Bu kural, her pay sahibinin genel kurul toplantısından haberdar olabilmesi ve pay sahipliğinden kaynaklanan haklarını kullanabilmesi ve bu sayede genel kurul toplantısından uzak tutulmalarının önlenmesi amacıyla düzenlendiğinden esas itibariyle kamu düzenine ilişkin kesin ve emredici bir düzenleme olduğunun kabulü gerekmektedir.

Ofisimiz avukatlarından Av. Kardelen BAHADIR tarafından limited şirketlerde genel kurul toplantısına çağrı usulü ve çağrı yapmaya yetkili olanlar hususu değerlendirilmiştir. 

Makaleyi PDF Olarak Aç